Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Vad betyder obrännbart?

Obrännbart betyder helt enkelt att ett visst material inte bidrar till en brand. Klassificeringen av obrännbarhet görs genom Euroklass-systemet, där klass A1 och A2 motsvarar obrännbart och B–F brännbart. När man använder obrännbara material bygger man i princip bort risken, för sådana material bidrar inte väsentligt till en brand. Obrännbarheten (A1, A2) garanteras genom angivna gränser för värmeinnehållet (PCS-värde). För brännbara material (B–F) finns inga sådana gränser.

Vad är brännbara material?

Brännbara material har ett högre värmevärde än obrännbara material och kan därför bidra till att en brand sprider sig. I Euroklass-systemet innebär klass B–F att materialet är brännbart. Det är viktigt att observera de olika Euroklass-klassernas innebörd: en B-klassificering nära A2-gränsen är mycket säkrare än en F-klassificering, där materialet inte har klarat provningen för en högre klassificering.

För höghus och högriskbyggnader rekommenderar vi att man alltid använder obrännbara material.

Ta reda på mer om obrännbara och brännbara byggnadsmaterial

Vad betyder egentligen brandhämmande och vad är brandskyddsmedel?

Brandhämmande medel/brandskyddsmedel är tillsatser som främst används med brännbara material, för att sakta ned antändningen av materialen. Brandskyddsmedlen bryts ned när de utsätts för eld – de saktar alltså ned brännbarheten men minskar den inte.

Vad är lättantändliga material?

Lättantändliga material fattar lättare eld än andra material (såsom brännbara material). Exempelvis kan de brinna snabbt med låga eller har en flampunkt under den godtyckliga gränsen på 50 °C.

Vad betyder egentligen brandmotstånd, eller brandhärdighet?

När en brand uppstår i ett rum börjar vi tala om brandmotstånd, som även kallas brandhärdighet. Nu handlar det om hur länge vi kan förhindra att elden sprids mellan byggnadens olika rum eller våningar (brandceller). Brandmotståndet avgörs därför av byggnadens sammanlagda konstruktion och skick. Klassificeringen av brandmotstånd anges oftast som en tidsgräns i minuter inom vilken man ska kunna ta sig ut ur en byggnad om det börjar brinna.

Vad är brandstopp?

Brandstopp placeras i fasadens hålrum för att förhindra brandspridning inom hålrummet. Man kan hävda att risken för brandspridning via hålrummet är begränsad när obrännbar isolering och beklädnad används (Euroklass A1–A2). Men användningen av brandstopp föreskrivs ofta i nationella byggregler och -föreskrifter. Generellt sett kan brandstopp delas in i två kategorier: lodräta och vågräta.

Vad är det för skillnad på vågräta och lodräta brandstopp?

För ventilerade fasader används ofta lodräta brandstopp som försluter håligheter. De används för att täppa till hålrummet i hörnen så att ingen ökad vindbelastning uppstår.

Vågräta brandstopp är ofta utformade på så vis att de tillåter luftflöde bakom en ventilerad fasad vid normal användning och blockerar hålrummet då det utsätts för eld. För detta används brandstopp av antingen brandsvällande material eller metall.

Mer information om brandsäkerhet

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A och B skiva

Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel