Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Ladda ned vår broschyr och ta reda på mer

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer. Men fortfarande förekommer ofta hänvisningar till äldre standarder. Det leder till otydlighet och felaktigheter, eftersom dessa kan bygga på helt andra provningsmetoder.

Vad är Euroklass-systemet?

Euroklass-systemet klassificerar ett byggnadsmaterials reaktion vid brandpåverkan och därmed dess brandtekniska egenskaper. Provning av enstaka brinnande föremål (SBI) är den ledande metoden för att fastställa klass B–D. Klassificering A1 och A2 medges då materialet har provats för obrännbarhet. Certifiering enligt Euroklass-systemet är obligatorisk.

Klassificering enligt Euroklass: Vad innebär en viss klassificering?

I Euroklass-systemet innebär varje klassificering att produkten har provats och godkänts för en viss slutanvändning, enligt specifika parametrar. I den lägsta klassen, F, har ingen provning skett. För klass E görs enbart en provning med en liten låga under en kort tidsperiod. För klass D görs fler tester och man tar även hänsyn till rökutveckling (s) och mängden brinnande droppar och partiklar under provningens första tio minuter (d). För nivå D genomförs den första riktiga SBI-provningen, med en fullständig byggsats. För klass C och B är provningen ännu striktare.

För klass A2 genomförs alla tester för föregående klassificeringsnivåer och dessutom provas produktens värmevärde. A1 testar enbart värmevärdet, som ska vara mycket lågt. Material i klass A1 och A2 definieras som obrännbara och bidrar inte väsentligt till en brand. Den här metoden bygger i princip på samlade provningsresultat där allt striktare krav måste uppfyllas för varje klass.

Vad menas med tilläggen s1, s2, s3, d0, d1 och d2?

Utöver A–F, som avser en produkts klassificering, finns det även två underklasser. Med ”s” avses hur mycket rök som produkten ger upphov till under en brand: s1 (lite eller ingen rök), s3 (synbar rök) eller s3 (mycket rök). Med ”d” avses mängden brinnande droppar och partiklar under de första tio minuterna av branden: (inga), d1 (en del) eller d2 (ganska mycket).

Obrännbara material (Euroklass A1 och A2) är det bästa valet för höghus och högriskbyggnader

Varför infördes Euroklass-systemet?

Euroklass-systemet infördes av EU år 2000 i syfte att få bort handelshinder mellan olika medlemsstater. Före införandet var tillverkare av byggprodukter tvungna att testa sina produkter i varje enskilt land. Alla hade egna unika provningsmetoder för att avgöra en produkts brandegenskaper. För att få saluföra en produkt i ett annat land var företagen tvungna att få den godkänd i varje enskilt land. Detta var inte bara tidsödande utan ledde också till ojämn kvalitet. EU löste problemet genom att införa ett klassificeringssystem som gällde i alla medlemsstater.

Fördelen med Euroklass-systemet är att det testar egenskaperna vid den så kallade slutanvändningen. Dessutom utvärderas flera aspekter, till exempel antändlighet, flamspridning och värmeavgivning. Ofta omfattar nationella provningsmetoder endast flamspridning över produktytan, som exempel.

Vad innebär detta för äldre nationella klassificeringar? Kan man jämföra nationella klasser med den internationella standarden?

Över hela Europa betraktas Euroklass-systemet som standarden för brandsäkerhet. Detta innebär att det i princip inte längre är tillåtet att använda äldre (nationella) klassificeringar. Euroklass-systemet har införlivats i nationella byggregler och -föreskrifter (obligatoriskt), men ofta har man behållit hänvisningar till de äldre standarderna. Det leder till otydlighet och felaktigheter. Nationella klassificeringar är inte desamma som Euroklass-klassificeringarna, för provningsmetoderna är helt olika.

Det kan se ut som att det finns tabeller som ”översätter” de äldre klassificeringarna eller föreskrifterna till Euroklass, men sådana tabeller är avsedda för lagstiftningsändamål och säger ingenting om materialets egenskaper vid en brand. Det går inte att hävda en viss Euroklass utifrån en nationell klassificering.

Därför rekommenderar vi starkt att Euroklass-systemet alltid används och att hänvisningar till äldre klassificeringar ifrågasätts.

Mer information om brandsäkerhet

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Temperatur

Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A och B skiva

Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel