Vad är höghus och högriskbyggnader?

Ladda ned vår broschyr och ta reda på mer

När det gäller brandsäkerhet finns det två byggnadstyper som behöver extra uppmärksamhet: höghus och högriskbyggnader. Vad betyder då dessa termer mer exakt? Och vad bör du ha i åtanke för att se till att säkerheten blir optimal?

Höghus

Vad är ett höghus?

Höjd är en viktig faktor inom brandsäkerhet. Definitionen av ett höghus skiljer sig åt mellan olika europeiska länder. I Tyskland ska en byggnad vara minst 22 meter hög för att definieras som höghus, i Storbritannien 18 meter och i Belgien 25 meter. Oavsett den exakta gränsen står det klart att riskerna ökar när byggnadshöjden når en viss nivå.

Brandrisker i höghus

Det är mer komplicerat och tar längre tid att utrymma ett höghus än ett enfamiljshus med bara en våning. Höghus har inte bara fler invånare eller personer som arbetar i dem, utan dessutom har vanliga hus fler utrymningsvägar (fönster, dörrar) som gör det lättare att undkomma vid en brand.

Om brännbara material används i en byggnad som är exempelvis 15 meter hög (och därmed oftast inte definieras som höghus) ökar riskerna rejält vid en brand, med potentiellt katastrofala följder.

Nya föreskrifter för brandsäkerhet

Ofta utgår gränsen för vad som definieras som höghus från brandmännens möjlighet att nå branden med stegar eller annan utrustning. De snabba förändringarna i byggmiljön innebär att de här metoderna inte alltid kan tillämpas, och därför diskuteras dessa gränser i samband med definitioner av nya brandsäkerhetsföreskrifter.

Bygg bort risken i höghus och högriskbyggnader. För säkerhets skull.

Högriskbyggnader

Vad är en högriskbyggnad?

En högriskbyggnad är en byggnad där en brand kan få förödande följder. Sjukhus, vårdhem, skolor, hotell, studentboenden – alla dessa och liknande byggnader kan definieras som högriskbyggnader. Det är byggnader där många människor bor, sover, behöver vård och/eller inte kan ta sig ut snabbt eller enkelt vid eldsvåda. I den här byggnadskategorin är risken hög för dödsfall vid en brand. Man behöver också ta hänsyn till förlusten av egendom och det minskade ekonomiska värdet för en högriskbyggnad.

Framtida användning av byggnader

Även en byggnads framtida användning är en viktig faktor. En byggnad som idag inte definieras som högriskbyggnad kanske gör det om tio år, om användningen av byggnaden förändras. Det kan till exempel vara en kontorsbyggnad som görs om till ett äldreboende.

När det gäller brandsäkerhet är det därför alltid bäst att ha byggnadens och dess användares säkerhet under hela byggnadens livstid i åtanke. Användning av obrännbara material är det enda sättet att bygga bort de potentiella farorna för dagens och framtidens högriskbyggnader.

Mer information om brandsäkerhet

Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI-provning

SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning).

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Temperatur

Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A och B skiva

Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel