SBI-provning: Varför är detta ledande inom brandsäkerhetsprovning?

Ladda ned vår broschyr och ta reda på mer

Den ledande standarden för brandklassificering av byggprodukter och byggnadselement i Europa är EN 13501-1 (Euroklass-systemet). I centrum för denna klassificering står provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning). Vad händer under provningen? Och vad innebär detta för byggnadens brandsäkerhet?

Vad är provning av enstaka brinnande föremål (SBI-provning – EN 13823)?

I en provning av enstaka brinnande föremål (SBI) simuleras början på en brand i syfte att utvärdera byggprodukternas brandbeteende. Utifrån provningen tilldelas materialet (byggsatsen) en klassificering (Euroklass) som bygger på de olika parametrar som mäts under provningen. Parametrarna omfattar flamspridning, antändlighet, värmeavgivning, utveckling av rök och giftiga gaser, och om produkten smälter, droppar eller förkolnas. Klassificeringen bygger på en viss slutanvändning och tillämpningsområde.

Att tänka på i samband med SBI-provning

Under SBI-provningen testas en viss kombination av byggnadsmaterial: en viss typ av isolering, en viss typ av underram osv. Detta kallas slutanvändning. Provningsresultaten är endast giltiga för den angivna kombinationen. Eftersom det är omöjligt att testa alla möjliga variationer utgår man från reglerna för tillämpningsområde. Denna uppsättning fördefinierade regler (som omfattas av den harmoniserade tekniska specifikationen för en byggprodukt) gör det möjligt att utvidga provningsresultatet till andra typer av konstruktioner då klassificeringen av reaktion vid brandpåverkan bevisligen är oförändrad.

Under utformningen och uppförandet av en byggnad kan byggsatsen ändras på många sätt. Ibland för att det är nödvändigt, ibland till följd av de val som görs inom leveranskedjan. I sådana fall kan brandsäkerheten bara garanteras då den omfattas av tillämpningsområdet för en klassificering. Om en panel till exempel testas i kombination med mineralull och sedan används med någon annan typ av isolering är klassificeringen enligt SBI-provningen endast giltig med obrännbar isolering. Med brännbar isolering är klassificeringen inte längre giltig, eftersom byggsatsen kan påvisa ett annat brandbeteende.

Ett annat problem är otydligheten i samband med provningsresultaten. Eftersom provningsrapporter inte alltid offentliggörs är det svårt att veta vilken kombination av material som har provats. Det är därför fel att förutsätta att en byggsats exempelvis är Euroklass B för att både isoleringen och panelen är B. För att förhindra osäkerhet kring SBI-provningar rekommenderar vi starkt att obrännbara material används som både isolering och fasadbeklädnad, eftersom all klassificering av fasadpaneler i de harmoniserade tekniska specifikationerna bestäms med mineralull.

Vill du veta mer om europeiska provningsmetoder?

Mer information om brandsäkerhet

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Högriskbyggnader

Vad är höghus och högriskbyggnader?

When it comes to fire safety, two types of buildings need some extra attention: high-rise and high-risk buildings. What do these terms exactly mean? And what should you bear in mind to ensure optimum safety?

Ta reda på mer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Brandsäkerhetstermer

Brandsäkerhetstermer

Terminologin inom brandsäkerhet är sällan glasklar. Vad betyder egentligen brandhärdig och brandhämmande? Och vad innebär det när byggnadsmaterial kallas obrännbara, brännbara eller lättantändliga?

Ta reda på mer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Obrännbar fasadbeklädnad

Varför välja obrännbar fasadbeklädnad för höghus och högriskbyggnader?

För både höghus och högriskbyggnader kan en brand få katastrofala följder. I höga byggnader och på andra platser där många människor bor, sover och arbetar är det viktigt att (brand)säkerheten får full uppmärksamhet. Riskerna måste minimeras för att skydda (utsatta) användare.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Risker

Vad finns det för risker med fasadbeklädnad? Hur kan de hanteras?

Fasadbeklädnad och brandsäkerhet: mycket har skrivits och sagts om den här kombinationen. När brännbara material används som fasadbeklädnad eller när material monteras på fel sätt kan riskerna öka vad gäller brandsäkerhet.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Fasadbeklädnad

Hur tillverkas olika typer av fasadbeklädnad?

Vilka material används i de vanligaste typerna av fasadbeklädnad och vad har detta att göra med brandsäkerhet?

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklass-systemet

Euroklass-systemet: en gemensam brandsäkerhetsstandard

Euroklass-systemet (EN13501-1) är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial. Det är obligatoriskt att använda detta standardiserade system med konsekventa kvalitetsnivåer.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Temperatur

Vid vilken temperatur börjar fasadbeklädnad brinna och generera rök?

Idag utvecklas bränder 5 till 10 gånger snabbare än på 1950-talet. En byggnads brandegenskaper har därför stor inverkan på säkerheten för människorna i byggnaden och för räddningspersonalen.

Ta reda på mer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A och B skiva

Vad innebär egentligen A2? Vad är det för skillnad på en ”A”-skiva och ”B”-skiva

Euroklass-systemet, som är den ledande standarden i Europa för brandsäkerhetsklassificering av byggnadsmaterial, utgörs av följande nivåer: A1, A2, B, C, D, E och F.

Ta reda på mer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Brandföreskrifter

När börjar brand- föreskrifter gälla? Börjar de gälla vid en viss höjd?

Det kan vara en rejäl utmaning att följa brandföreskrifter. Brandföreskrifter och byggregler ser olika ut i olika länder. Dessutom är föreskrifterna ofta inaktuella.

Ta reda på mer
rockpanel